زمین صاف و کاملا تخت است.

زمین یک کره نیست بلکه صاف و کاملا تخت است. نگاهی به یک نظریه جنجالی

ادامه ویدیو ها در کانال تلگرام

کلیک کنید